Nepremičninsko in gradbeno pravo sta dve izmed pomembnejših in vidnejših področij delovanja naše pisarne. Na tem področju strankam nudimo storitve vse od prodaje in nakupa nepremičnin, svetovanja in izvedbe gradbenih projektov, ustanavljanja in prenosa stvarnopravnih pravic, do zastopanja v stvarnopravnih sporih (lastninska tožba, izbrisna tožba ipd.), gradbenih sporih in drugih sporih iz nepremičninskih razmerij (uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov, pravic iz najemnega razmerja ipd.).

Naši strokovnjaki imajo poglobljeno znanje o nepremičninskem trgu, finančnih in davčnih aspektih prenosa in nakupa nepremičnin, pridobivanju gradbenih dovoljenj, vodenju gradbenih projektov tako na splošni obligacijski osnovi, uporabi Posebnih gradbenih uzanc, kot mednarodnih pravil FIDIC, rabi zemljišč in drugih področij poslovanja z nepremičninami in izvedbe gradbenih projektov.

Naše stranke so vsi udeleženci na nepremičninskem trgu, kot npr. lastniki nepremičnin, prodajalci in kupci nepremičnin, vlagatelji, nosilci projektov, najemodajalci, najemniki, upravljavci nepremičnin, izvajalci del, arhitekti oz. projektanti, inženirji oz. nadzorniki del, katerim zagotavljamo vsakodnevno podporo na področju nepremičninskega in gradbenega prava.

NEPREMIČNINSKI IN GRADBENI PROJEKTI

Našim strankam nudimo celovito storitev svetovanja pri zasnovi nepremičninskega in gradbenega projekta, strankam pomagamo pri iskanju, preverbi in pridobitvi primernih nepremičnin in ureditvi vseh potrebnih dovoljenj za gradnjo.

Pri sami izvedbi gradbenih projektov našim strankam sestavljamo gradbene pogodbe in pomagamo pri iskanju partnerjev (izvajalcev, projektantov, nadzornikov ipd.).

Strankam sestavljamo tudi vse potrebne listine potrebne za pričetek prodaje objekta (splošni pogoji prodaje, prodajne pogodbe ipd.) in sodelujemo tudi pri primopredajah in končnih obračunih, tako z izvajalci del, kot s končnimi uporabniki objektov.

PRODAJA IN NAKUP NEPREMIČNINE

Pri prodaji ali nakupu nepremičnin strankam svetujemo in ščitimo njihove interese, poskrbimo, da so pogodbe o prodaji ali nakupu nepremičnin sestavljene tako, da je zagotovljena sočasnost izpolnitev obeh strank in da naša stranka pri nepremičninski transakciji ni izpostavljena nepotrebnim tveganjem. Za naše stranke uredimo tudi podpis pogodbe v ustrezni obliki (notarski zapis) in po želji stranke vključimo tudi vsa potrebna zavarovanja in garancije.

Našim strankam nudimo svetovanje pri nakupu in prodaji nepremičnine, pripravo pogodbe in zemljiškoknjižno izvedbo, pravno svetovanje in pripravo pogodb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine, zastopanje v pravdnih postopkih v zvezi z nepremičninami, preverjanje zemljiškoknjižnega stanja v razpoložljivih javnih podatkih in druge storitve.

Naša odvetniška družba je bila udeležena v nekaterih največjih nepremičninskih transakcijah v Sloveniji, pri katerih je prodajalcem večjih kompleksov stanovanjskih in poslovnih objektov svetovala pri načinu prodaje in pripravljala vse potrebne pogodbe in druge svetovalne storitve.

NAJEM IN ODDAJA NEPREMIČNINE

Našim strankam svetujemo pri izbiri in načinu najema nepremičnin. Glede na želje stranke pripravimo najemne pogodbe za določen ali nedoločen čas, upoštevajoč specifično ureditev za najem poslovnih prostorov in stanovanjskih enot.

Naši odvetniki nudijo storitve pravnega svetovanja in zastopanja tudi v kompleksnih oddajno – najemnih transakcijah, npr. z večjimi trgovskimi verigami v zvezi z najemom kapacitet, ki jih te potrebujejo za opravljanje dejavnosti.

ZASTOPANJE V NEPREMIČNINSKIH IN GRADBENIH SPORIH

Naša pisarna ima dolgoletne izkušnje v postopkih varovanja lastninske pravice in drugih pravdnih postopkih v zvezi s stvarnopravnimi pravicami. V naši pisarni smo tudi poznavalci posebnih postopkov, ko npr. postopki v zvezi s prenosi kmetijskih zemljišč, v katerih našim strankam nudimo svetovanje in zastopanje.

Našim strankam pomagamo pri zaščiti njihovih stvarnopravnih pravic s svetovanjem pred pravdnimi postopki glede ureditve stvarnopravnih razmerij ter z zastopanjem v sodnih postopkih. Naše stranke zastopamo v raznovrstnih stvarnopravnih postopkih in za njih vlagamo vindikacijske, publicijanske, imisijske ter izbrisne tožbe, tožbe zaradi motenja posesti ali druge stvarnopravne tožbe.  Prav tako jih zastopamo pri uveljavljanju stvarnih napak na nepremičninah ali uveljavljanju pravic iz najemnih razmerij.

Naše stranke zastopamo tudi v gradbenih sporih in sicer v zvezi z vsemi medsebojnimi zahtevki pri razmerjih med naročnikom in izvajalcem, naročnikom kot prodajalcem in kupci, izvajalcem in podizvajalci ter naročnikom, izvajalcem, nadzornikom in projektantom ipd..

GRADBENO PRAVO

Naša odvetniška pisarna pokriva celoten spekter gradbenega prava, ki zajema pogodbeno (gradbena pogodba) in izvedbeno pravo (izvedba gradbene pogodbe in gradbeni spori). Naše stranke so tako naročniki, kot mala, srednja in velika gradbena podjetja, projektanti, nadzorniki, dobavitelji in drugi udeleženci gradbenih razmerij. Naši strokovnjaki pri svetovanju strankam upoštevajo izkušnje iz bogate prakse pri udeležbi v gradbenih projektih.

Naše storitve na področju gradbenega prava vključujejo zlasti:

  • svetovanje pri pridobitvi zemljišč, pri ustanovitvi skupnih vlaganj za izvedbo nepremičninskih projektov;
  • pogajanja, usklajevanje in sestavo pogodb o financiranju,
  • pripravo in pregled gradbenih pogodb,
  • sodelovanje pri pogajanjih,
  • urejanje potrebne administracije,
  • sodelovanje pri izvedbi gradbene pogodbe, pomoč pri vodenju gradbenih, dnevnikov in gradbene knjige, zahtevkov med gradnjo,
  • sodelovanje pri sklepanju primopredajnih zapisnikov in končnih obračunov,
  • svetovanje ter zastopanje v pravdnih postopkih v zvezi z zahtevki s področja gradbenih razmerij.

FIDIC

Strokovnjaki naše odvetniške pisarne so dobri poznavalci pravil FIDIC in so specializirani za pripravo in tolmačenje gradbenih pogodb ter spore v zvezi z  FIDIC pogodbami. Naši odvetniki so svoje izkušnje na področju gradbeništva pridobili pri pravnem vodenju gradbenih projektov največjih gradbenih podjetij v RS in tudi mednarodnih gradbenih projektih (po pravilih FIDIC)  ter pri zastopanju strank v gradbenih sporih pred sodišči.

Naša pisarna pripravlja gradbene pogodbe po željah naročnika in svetuje pri pripravi posebnih pogojev in gradbenih projektih.

Naši odvetniki stranke zastopajo tudi pri razreševanju sporov pred komisijo za reševanje sporov (KRS) in arbitražo, v skladu s pravili FIDIC.