Gospodarsko pravo sodi med tradicionalne pravne panoge, ki po eni strani ureja pravni status gospodarskih subjektov in njihovo notranjo organizacijo (statusno gospodarsko pravo), po drugi strani pa gospodarske pravne posle in pravna razmerja med gospodarskimi subjekti pri prometu blaga in storitev (pogodbeno gospodarsko pravo).

Na področju gospodarskega prava našim strankam nudimo svetovalne storitve v vseh fazah njihovega delovanja, strankam pomagamo pri ustanavljanju različnih oblik družb, statusnih preoblikovanjih, pripravi različnih vrst gospodarskih pogodb, stranke zastopamo v vseh vrstah gospodarskih sporov in nudimo druge storitve iz tega širokega področja. V naši pisarni so zaposleni strokovnjaki, ki pokrivajo vsa področja gospodarskega prava, zato lahko svetujemo in pomagamo podjetjem pri iskanju optimalnih rešitev in doseganju dobrih rezultatov.

KORPORACIJSKO (STATUSNO) PRAVO

Na tem področju prava naši strokovnjaki družbam in njihovim organom vodenja in nadzora svetujejo v vseh fazah in področjih njihovega delovanja in spremembah.

Našim strankam nudimo strokovno pravno podporo pri ustanavljanju, delovanju, vodenju, nadzoru in prenehanju gospodarskih družb. Gospodarskim subjektom svetujemo pri notranji organizaciji, in sicer oblikovanju pravnih (korporacijskih) aktov družb in pripravi dokumentacije za skupščine, ki jih po potrebi tudi vodimo. Strankam svetujemo v povezavi z izvedbo posebnih korporacijskih dejanj, kot so spremembe osnovnega kapitala, združitve, delitve gospodarskih družb in spremembe pravnoorganizacijskih oblik (statusno-pravna preoblikovanja).

ZDRUŽITVE IN PREVZEMI

Za naše stranke v celoti vodimo zahtevne postopke združitev in prevzemov, in sicer od načrtovanja do izvedbe prevzemov in združitev. Strankam zagotavljamo natančno ter pravočasno vodenje in usmerjanje številnih korporacijskih, upravnih in sodnih postopkov ter zagotavljamo skladnost ravnanj s predpisi. Strankam prav tako pred izvedbo prevzema s skrbnim pravnim pregledom (due diligence) pomagamo identificirati vsa možna tveganja pri nakupu oziroma prodaji delnic ali deležev družbe.

KONKURENČNO PRAVO

Na področju konkurenčnega prava našim strankam svetujemo in pomagamo tako, da na trgu ravnajo  skladno s pravili slovenskega in evropskega prava. Strankam svetujemo pri konkurenčno pravnih zadevah pred domačimi sodišči, regulatorji trga – Agencija RS za varstvo konkurence, Evropsko Komisijo in sodišči EU.

GOSPODARSKI SPORI

Stranke zastopamo pred sodišči v kompleksnih statusno-pravnih sporih, gospodarskih sporih in drugih oblikah sodnih in upravnih postopkov v katerih so udeležene gospodarske družbe.

GOSPODARSKO POGODBENO PRAVO

Našim strankam svetujemo in jih zastopamo v vseh vrstah pravnih poslov oziroma transakcij. Spremljamo jih tako v fazi pogajanj, predpogodbeni, kot pogodbeni fazi in sicer sodelujemo pri skrbnem pravnem pregledu predmeta pogodbe, pogajanjih o vsebini pogodbe, sklepanju pogodbe, spremljamo izpolnjevanje in obravnavamo kršitve pogodbenih obveznosti, sodelujemo pri sklepanju primopredaj in končnih obračunov ter opravljamo vse druge spremljajoče pravne storitve, ki jih zahteva določeno pogodbeno razmerje.

BANČNIŠTVO IN FINANCE

Strankam svetujemo v zvezi z bančnimi pogodbami, vsemi oblikami zavarovanj terjatev, sindiciranimi in drugimi oblikami posojil, bančnimi akreditivi, garancijami itd. Finančne institucije zastopamo v postopkih prestrukturiranja in dokapitalizacije ter pred bančnim regulatorjem, Banko Slovenije.

Na področju bančništva strankam svetujemo glede bančne regulacije in delovanju bank in bančnega sistema, zastopamo domače in tuje vlagatelje ter finančne institucije v kompleksnih bančnih oziroma finančnih transakcijah. Bankam in drugim finančnim institucijam v procesih kreditiranja nudimo ustrezno pravno podporo, prav tako podjetjem in posameznim pravnim osebam svetujemo pri zahtevnejših pravnih primerih.

Na področju financ svetujemo tudi članom uprav in izdajateljem različnih vrst vrednostnih papirjev (lastniških in dolžniških). Svetujemo tudi pri projektnem financiranju kot tudi financiranju nakupa poslovnih deležev oziroma delnic ter osnovnih sredstev.

ENERGETIKA

Na področju energetike strankam nudimo celovite in strokovne nasvete glede domače in tuje zakonodaje, vključno s pravom varstva okolja. Strankam pomagamo pri urejanju razmerij med dobavitelji in odjemalci energentov, svetujemo na področju energetskih investicij, vključno z ukrepi za zagotavljanje učinkovite rabe energije ter ukrepi za doseganja prihrankov in pridobivanjem sredstev s strani Eko sklada. Stranke zastopamo tudi na sodiščih, še posebej v primeru sporov med dobavitelji in odjemalci energentov, kjer je poznavanje specifik tega področja ključnega pomena za uspeh v sporu. Za naše stranke pripravljamo sporazume v zvezi z nakupom in prodajo energentov, pogodbe o ureditvi odnosov v energetiki, za stranke vodimo investicijske (infrastrukturne) projekte v energetiki ter svetujemo pri skrbnih okoljevarstvenih pregledih.